Lunds Konsthall - Vilande mängd

Kalle Brolin, Jag är bergtagen, videoinstallation, 2020.Dave Hullfish Bailey, Kalle Brolin, Andreas Johansson, Caroline Mårtensson, Åsa Norberg & Jennie Sundén

I utställningen Vilande mängd deltar konstnärer som bor och verkar i vår omedelbara närmiljö. I sammansättningen ingår även konstnärer som inte är bosatta i regionen men som har god kännedom om den lokala situationen. Gemensamt för konstnärerna är att de tar avstamp i berättelser och fakta med bäring i det näraliggande, i Skåne. 

Verken i  Vilande mängd visar hur vår egen tid kan få skarpare konturer när historiska samband aktualiseras och aktiveras. I katalogessän beskrivs de medverkande konstnärernas arbetssätt som genealogiskt utifrån Foucaults synsätt, ett försök att förstå nuet genom att lyfta fram dess relation till motstridiga och konfliktfyllda narrativ i det förflutna.

För att tillgängliggöra utställningen kommer en filmad visning finnas tillgänglig på Lunds konsthalls hemsida. 

Det kommer också hållas en digital bokcirkel med närläsning av boken A Thousand Years of Nonlinear History av författaren, konstnären och filosofen Manuel DeLanda. 

Därutöver kommer kurator Hans Carlsson hålla ett samtal med konstnären Imri Sandström om att arbeta utifrån plats, historia och identitet. Också detta kommer erbjudas digitalt.
Tider

28 november 2020 – 21 februari 2021


Info

Adress: Mårtenstorget 3, 223 51 Lund
Telefon: 046-359 52 95
E-post: lundskonsthall@lund.se
Till Hemsida
Service:
Källa: Lunds Konsthall, Skåne, Lund