Göteborg Konstmuseum - Sten A Olssons Kulturstipendium 2020

Bild: Ola Ingvarsson


Den 5 december öppnar en utställning på Göteborgs konstmuseum med konstnärerna Carl Hammoud, Hanna Järlehed och Martin Solymar, årets mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium inom bild och form. I utställningen presenteras flera verk av respektive konstnär varav en större del är nyproducerade och nu möter publik för första gången.” I projektet understryks möjligheten för konstnärerna att utforska nya uttryck och arbetssätt – att jobba med andra material, att gå upp i skala eller att undersöka en ny motivvärld. Publiken kommer att få se målningar som går från ett drömmande hallucinatoriskt tillstånd till en saklig betraktelse. Gåtfulla keramiska objekt för tankarna till handfasta naturmaterial såväl som ett abstrakt kosmos.” säger Eva Nygårds, intendent vid Göteborgs konstmuseum och curator för utställningen.

I anslutning till utställningen produceras även en omfångsrik katalog med längre personliga intervjuer och ett rikt bildmaterial för samtliga kulturstipendiater. Korta informationsfilmer med alla stipendiater visas i utställningen och ger ytterligare möjlighet till fördjupning.

Motiveringarna för stipendiaterna inom bild och form lyder:

Konstnären Carl Hammoud Carl Hammouds arbeten kännetecknas av koncentrerad iakttagelse och febrigt flimrande upptagenhet vid detaljer och fragment. Återkommande teman är tilliten till konsten som språk och kärl, men också misstron mot bildens auktoritet och medvetenheten om dess flyktighet. Målningarna zoomar in och ut, rör sig bland nutidens lämningar och ruiner. I ett större perspektiv handlar Carl Hammouds verk också om gränsdragningar, att undersöka glidningen mellan minne och fiktion, samt att ifrågasätta ordningar som definierar människans och civilisationens bräckliga villkor.För ett konstnärskap som förenar stram precision med ovisshetens melankoli tilldelas Carl Hammoud stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Keramikern Hanna Järlehed Hanna Järlehed skapar en sällsam keramisk värld där slutna, monolitiska pjäser möter spröda former uppbyggda av tunna blad av lera. Arbetet pendlar mellan det bestämda och det prövande, det kontrollerade och det oväntade. Här finns alltid en rörelse, någonting pågår, formas om och rinner vidare. Tjocka, glasartade glasyrer sköljer över formerna men stelnar också till hemlighetsfulla vattensamlingar. Det är ett konstnärskap där leran är den handfasta startpunkten men blicken söker den fria horisonten.För sitt kraftfulla och oförvägna undersökande av keramiken som volym, yta och förlopp tilldelas Hanna Järlehed stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Konstnären Martin Solymar Med känsliga nyanser och transparenta lager gestaltar Martin Solymar ett tillstånd som tycks vara upplöst, hallucinatoriskt och tvetydigt. Rituella objekt och mytiska gestalter blir bärande element i en poetisk bildvärld som inte kan hänföras till en specifik geografisk plats eller tidsålder. Målningarna som vid en första anblick kan te sig abstrakta växer vid ett närmare utforskande fram i fragment som bildar mångbottnade berättelser och skapar nya rum och landskap.För ett vibrerande och narrativt måleri där teknik, form och innehåll ständigt drivs framåt tilldelas Martin Solymar stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är en viktig aktör i Göteborgs kulturliv som bland annat ger en unik chans till nyproduktion och synlighet för konstnärer. I år delas stipendiet ut till sex kulturutövare av olika slag, som får 300 000 kr vardera som syftar till att stimulera vidareutveckling. Under de senaste tjugofyra åren har stiftelsen delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till många olika svenska forsknings- och kulturprojekt.

Carl Hammoud  (f 1976) examinerades från Akademin Valand i Göteborg 2004 och har sedan dess varit en tongivande konstnär inom svensk samtidskonst. Inom måleri, teckning och skulptur utforskar han seende, perception och perspektiv. Hans arbeten kännetecknas av upprepningar och inzoomningar, ofta med referenser till arkiv, kunskap och ordning.

Hanna Järlehed  (f 1970) utbildades på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) och är sedan flera år verksam i Göteborg. I sin skulpturala keramik prövar hon ständigt materialet och undersöker dess möjlighet såväl som dess begränsning. I de säregna objekten råder ett motsatsförhållande mellan det spröda och sköra kontra det tunga och kompakta.

Martin Solymar  (f 1981) bor och arbetar i Göteborg och tog examen från Akademin Valand 2012. Han arbetar framförallt med måleri men utforskar också andra material och tekniker. I storskaliga verk som rör sig mellan det figurativa och det abstrakta vävs berättelser från folktro, myter och sagor in med referenser till Norden såväl som Karibien. 


Samtliga mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium 2020 är:

Konstnären Carl Hammoud

Keramikern Hanna Järlehed

Skådespelaren Josefin Neldén

Musikern Daniel Norgren

Konstnären Martin Solymar

Musikern Carl Vallin
Tider


5/12 –21/3. 2021

Info

Adress: Götaplatsen 6, 412 56 Göteborg  
Telefon: +46 31 368 35 00
E-post: info.konstmuseum
Till Hemsida
Service: Museibutik, kafé, restaurang
Källa: Göteborgs Konstmuseum, Göteborg